logo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350/4

Zpracování informací a znalostí 2009/2010

6.3 Popis informací (bibliografický popis, katalogizace)

1. Bibliografický popis - terminologie

bibliografie

bibliografická informace

popis

atributy dokumentu nejčastěji uplatňované v bibliografickém popisu

národní bibliografie

registruje veškerou literární a tiskovou produkci národa nebo státu

Česká národní bibliografie (ČNB) registruje tzv. bohemika (princip "u nás", "od nás", "o nás").

ČNB zpracovává Národní knihovna ČR. Do roku 1999 vycházela v tištěné podobě, od roku 2000 je publikována výhradně v elektronické formě: k dispozici je verze na CD-ROM, DVD a online verze zdarma dostupná na Internetu z: http://www.nkp.cz/, případně z: http://database.aipberoun.cz/nkp/

Závěry a doporučení Mezinárodní konference o národních bibliografických službách, konané v Kodani ve dnech 25.-27. listopadu 1998. Dostupné z: http://www.ifla.org/VI/3/icnbs/fina-cz.pdf

rešerše

citace (citation)

Doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu doprovázené obvykle přesnou identifikací pramene, ze kterého daný výrok nebo text pochází, tedy bibliografickou citací. Od textu se zpravidla odděluje uvozovkami, odsazením anebo typem písma.

bibliografická citace (bibliographic reference/citation)

Formalizovaný údaj o dokumentu, který autor použil při přípravě své práce nebo na který chce upozornit (odkázat) čtenáře. Odkazy na citovaný dokument jsou v textu uvedeny formou číselných ukazatelů nebo zkrácených citací (první údaj bibliografické citace a datum vydání, např. Novák 1998).

katalogizace

Tvorba bibliografických (katalogizačních) záznamů pro různé druhy katalogů a jejich organizace.

katalog

Soubor katalogizačních záznamů dokumentů ve fondu nebo ve fondech, uspořádaný podle určitých pravidel tak, aby bylo umožněno zpětné vyhledávání záznamů.

záhlaví (heading)

slovo nebo slovní spojení, umístěné na začátku katalogizačního záznamu a používané pro řazení a vyhledávání v katalogu, bibliografii nebo rejstříku

signatura (shelf number, shelf mark, call number)

soubor symbolů (písmen, číslic, znaků), který označuje lokaci (umístění) dokumentu ve sbírce či fondu

2. Základní koncepce bibliografického popisu

Ustanovení mezinárodních principů katalogizace (Statement of International Cataloguing Principles)

Verze v češtině dostupná z: http://www.ifla.org/files/cataloguing/icp/icp_2009-cs.pdf

Studie IFLA – funkční požadavky na bibliografické záznamy (FRBR)

DENTON, William. The FRBR blog. Dostupné z: http://www.frbr.org

metodologie:

datová a funkční analýza – konceptuální (obecně platné) schéma v podobě ERA diagramů

1. na základě analýzy potřeb uživatelů byly určeny 4 základní funkční požadavky

2. byly definovány základní entity, jejich atributy a vztahy mezi nimi

3. pro každý atribut bylo určeno, kterým funkčním požadavkům odpovídá (mapování atributů a požadavků)

entity1

Příklad:

entity1c

Příklad katalogu zpracovaného na základě modelu FRBR:


3. Standardy pro obsah (sémantiku) popisu

Stanoví obsah (název a význam) jednotlivých elementů popisu. Někdy se doplňují i pravidly pro určení obsahu (např. jak zjistit rozsah publikace), seznamy povolených hodnot a pravidly reprezentace obsahu (např. invertovaný tvar jména autora).

 1. pro účely katalogizace a bibliografie

  ISBD, AACR (RDA), GARR, EAD

 2. pro bibliografické citace uvnitř dokumentu

  ČSN ISO 690 (01 0197)

 3. pro umělecká díla a muzeální dokumenty (objekty)

  ISO 21127 (CIDOC CRM ), CCO, Object ID, CDWA, VRA Core

 4. pro elektronické dokumenty

  Dublin Core Metadata, TEI header, RFC 1807

ISBD - International Standard Bibliographic Description - mezinárodní standardní bibliografický popis

Autor: IFLA

Struktura záznamu ve formátu ISBD

ZÁHLAVÍ
Název : Podnázev / Autoři. - Pořadí vydání. - Místo vydání : Nakladatelství, rok vydání. (Místo tisku : Tiskárna, rok). - Údaje o rozsahu. - (Název edice, ISSN edice ; Číslo svazku). - ISBN
MDT
Předmětové heslo

51845 - CK 9001834
HRABAL, Bohumil
Příliš hlučná samota / Bohumil Hrabal ; Doslov Milan Jankovič ; Typografie Milan Jaroš. - 1. vyd. - Praha : Odeon, 1989 (Čes. Těšín : Tisk 3). - 133 s. ; 21 cm
Ilustr. předsádky
ISBN 80-207-0156-7 (Váz.) : 16 Kčs. - 80000 výt.
885.0-32
Hrabal, Bohumil (spisovatel čes., 1914) * dílo * studie
CS


EAD DTD - Encoded Archival Description DTD

vyznačovací jazyk pro tzv. "finding aids" - vyhledávací nástroje používané v archivech: inventáře, registry, indexy, seznamy, rejstříky ad.

Autor: Society of American Archivists, Library of Congress

http://lcweb.loc.gov/ead/


ISO 690

Pravidla určená pro bibliografické citace uveřejňované jako součást textu primárních dokumentů.

ČSN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Český normalizační institut, 2011. 39 s.

HRABAL, Bohumil. Příliš hlučná samota. Praha: Odeon, 1989. 133 s. ISBN 80-207-0156-7

Příklady bibliografických citací podle normy ISO 690

1. bibliografická citace knihy

Schéma:

PŘÍJMENÍ, Jméno (autora či autorů). Název. Místo vydání: Vydavatel, Rok vydání. Rozsah.

Příklad:

VODÁČEK, Leo a ROSICKÝ, Antonín. Informační management: Pojetí, poslání a aplikace. Praha: Management Press, 1997. 146 s.

2. bibliografická citace článku z časopisu

Schéma:

PŘÍJMENÍ, Jméno (autora či autorů článku). Název článku. Název časopisu. Rok vydání, Ročník (svazek), Číslo, Rozsah citovaného článku.

Příklad:

BRATKOVÁ, Eva. Metadata jako nový nástroj pro komunikaci webovských informačních zdrojů. Národní knihovna. 1999, roč. 10, č. 4, s. 178-195.

3. bibliografická citace části monografie
- např. kapitoly v knize

Schéma:

PŘÍJMENÍ, Jméno (autora či autorů). Název (celé knihy). Místo vydání: Vydavatel, Rok vydání. Název části, Rozsah citované části.

Příklad:

ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996. Kapitola 13, Kvantitativní lingvistika a teorie informace, s. 247-277.

4. bibliografická citace části monografie
- např. příspěvku ve sborníku

Schéma:

PŘÍJMENÍ, Jméno (autora či autorů dané části). Název části. In PŘÍJMENÍ, Jméno (autora či autorů celé knihy). Název (celé knihy). Místo vydání: Vydavatel, Rok vydání, Rozsah citované části.

Příklad:

MAŘÍK, Vladimír a ZDRÁHAL, Zdeněk. Expertní systémy. In MAŘÍK, Vladimír, ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga a LAŽANSKÝ, Jiří. Umělá inteligence 2. Praha: Academia, 1997, s. 15-77.

5. bibliografická citace odkazující na konkrétní část dokumentu
(např. při doslovných citacích)

Příklad:

"Expertní systémy nabízejí jako jedna z mála oblastí výzkumu v praxi aplikovatelné technologie pro inteligentní zvládání informační exploze."

MAŘÍK, Vladimír, ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga a LAŽANSKÝ, Jiří. Umělá inteligence 2. Praha: Academia, 1997, s. 73.

6. bibliografická citace zdroje Internetu
(doplněná o abstrakt a klíčová slova)

Schéma, podrobné pokyny a další příklady jsou uvedeny v samostatné příloze

Příklad:

Interval.cz - webdesign a e-komerce denně (ISSN 1212-8651). [elektronický časopis] Brno, ZONER software, 1999- [cit. 27. 10. 2004]. Vychází průběžně. Dostupný z: http://www.interval.cz/

Server publikující odborné články zaměřené na praxi v oblasti informačních technologií - především na web a e-komerci. Rubriky: e-komerce, webdesign, vývoj aplikací, nástroje, magazín.

e-byznys * informační technologie * WWW * Internet * web design


Standardy pro obsah popisu elektronických dokumentů

Dublin Core Metadata

http://dublincore.org/

Dublin Core - Czech homepage http://www.ics.muni.cz/dublin_core

ČSN ISO 15836:2003 (97 0201) Informace a dokumentace - Dublinské jádro - Soubor prvků (metadata). Praha : Český normalizační institut, 2006. 12 s.

Minimální soubor údajů pro popis elektronických dokumentů. Obsahuje 15 prvků (elementů):

obsah TITLE - název
SUBJECT - předmět a klíčová slova
DESCRIPTION - popis (např. anotace)
TYPE - typ zdroje
SOURCE - zdroj (pokud byl elektronický dokument z nějakého zdroje odvozen)
RELATION - vztah (k dalším dokumentům)
COVERAGE - záběr, pokrytí (prostorové a časové charakteristiky)
intelektuální vlastnictví CREATOR - autor (tvůrce)
PUBLISHER - vydavatel
CONTRIBUTOR - další přispěvovatel
identifikace DATE - datum
FORMAT - formát
IDENTIFIER - identifikátor zdroje
LANGUAGE - jazyk
RIGHTS - správa autorských práv (rights management)

TITLE: Příliš hlučná samota
CREATOR: Hrabal, Bohumil
CONTRIBUTOR: Jankovič, Milan
DATE: 1989
FORMAT: computerFile
LANGUAGE: cze
PUBLISHER: Odeon
SUBJECT: Hrabal, Bohumil (spisovatel čes., 1914 - 1997)
SUBJECT: Hrabal, Bohumil - dílo
SUBJECT: Hrabal, Bohumil - studie
TYPE: Text
IDENTIFIER: (ISBN) 8020701567

Začlenění metadat Dublin Core do HTML dokumentu

<head>
<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<link rel="schema.DCTERMS" href="http://purl.org/dc/terms/">
<meta name="DC.title" lang="cze" content="Příliš hlučná samota">
<meta name="DC.creator" content="Hrabal, Bohumil">
<meta name="DC.contributor" content="Jankovič, Milan">
<meta name="DC.date" scheme="DCTERMS.W3CDTF" content="1989">
<meta name="DC.format" content="computerFile">
<meta name="DC.language" scheme="DCTERMS.ISO639-2" content="cze">
<meta name="DC.publisher" content="Odeon">
<meta name="DC.subject" lang="cze" content="Hrabal, Bohumil (spisovatel čes., 1914 - 1997)">
<meta name="DC.subject" lang="cze" content="Hrabal, Bohumil - dílo">
<meta name="DC.subject" lang="cze" content="Hrabal, Bohumil - studie">
<meta name="DC.type" scheme="DCTERMS.DCMIType" content="Text">
<meta name="DC.identifier" scheme="ISBN" content="8020701567">
</head>

Generátory metadat podle Dublin Core

Metadata podle Dublin Core pro tuto stránku lze vidět buď ve zdrojovém kódu stránky nebo si můžete nechat vygenerovat jejich "vzhlednější" podobu zadáním URL stránky do jednoho z výše uvedených generátorů.

TEI header

Hlavičky (záhlaví) textů označkovaných podle standardu TEI (DTD pro dokumenty z oblasti humanitních věd a beletrie), obsahující bibliografické záznamy (metadata).

TEI header

<teiHeader> 
<fileDesc>
<titleStmt>
<title>Příliš hlučná samota</title>
<respStmt>
<author>Bohumil Hrabal</author>
<editor>Milan Jankovič</editor>
</respStmt>
</titleStmt>
<publicationStmt>
<publisher>Odeon</publisher>
</publicationStmt>
<sourceDesc>
<bibl>HRABAL, Bohumil. Příliš hlučná samota. Doslov Milan Jankovič. Praha : Odeon, 1989.</bibl>
</sourceDesc>
</fileDesc>
<teiHeader>

TEI MASTER: Manuscript Access through Standards for Electronic Records

Standard pro bibliografický popis rukopisů a starých tisků.

Zpracovatel: Text Encoding Initiative Consortium Taskforce on Manuscript Description

RFC 1807

RFC 1807 LASHER, Rebecca, COHEN, Danny. A Format for Bibliographic Records. Network Working Group, 1995. 15 s.

BIB-VERSION:: CS-TR-v2.1
ID:: UCB//123456
ENTRY:: September 9, 1997
TYPE:: BOOK
TITLE:: Introduction to cataloging and classification
AUTHOR:: Wynar, Bohdan S.
AUTHOR:: Taylor, Arlene G.
DATE:: 1992
PAGES:: 633
COPYRIGHT:: Libraries Unlimited, 1992
SERIES:: Library Science Text Series
END:: UCB//123456

CCO

- Cataloging Cultural Objects: A Guide to Describing Cultural Works and Their Images
http://www.vrafoundation.org/ccoweb/index.htm

CDWA - Categories for the Description of Works of Art

http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/cdwa/

Object ID

identifikační údaje uměleckých a kulturních předmětů

http://www.object-id.com/


4. Standardy pro formát (syntaxi) popisu

Standardy odvozené z ISO 2709

ISO 2709

ČSN ISO 2709 (01 0157) Informace a dokumentace : Formát pro výměnu informací. 3. vyd. Praha : Český normalizační institut, 1998. 10 s., příl.

Specifikuje požadavky na obecný výměnný formát vhodný pro záznamy popisující všechny druhy materiálů, jež lze bibliograficky popsat, jakož i pro další typy záznamů. Není určen pro využití jako zpracovatelský formát uvnitř systémů. Východisko pro specifické implementace výměnných formátů - MARC, Výměnný formát, UNISIST, CCF.

3 logické části každého záznamu:

 1. návěští (leader) - zaváděcí část s pevnou délkou 24 znaků - index k celému záznamu
 2. adresář (directory)
 3. variabilní pole - údaje proměnlivé délky uložené v takovém pořadí, jako jejich identifikátory v adresáři

Mezi jednotlivými poli je oddělovač polí a na konci záznamu je oddělovač záznamů.

Implementace ISO 2709:

naplnění struktury konkrétním obsahem (zpravidla specifikací ISBD)

MARC http://lcweb.loc.gov/marc/

Machine Readable Cataloguing - formát pro výměnu počítačově zpracovávaných katalogizačních záznamů. Nejvýznamnější implementace ISO 2709. Původně vyvinuto v polovině 60. let Kongresovou knihovnou.

Seznam polí formátu MARC21

varianty formátu MARC:

USMARC

OCLC-MARC

UK-MARC

USMARC AMC - USMARC Format for Archival and Manuscripts Control: využití pro popis archiválií a rukopisných dokumentů v archivech

UNIMARC

Komunikativní formát pro převod záznamů mezi různými formáty MARC. Některé země jej přijaly jako svůj národní formát.

UNIMARC - lineární zápis

01339nam 2200385 450 0010015000000100024000151000041000391010008
000801020007000881050018000952000087001132050027002002100060002272
150018002872250043003053030017003483030039003653100014004043140046
004183270054004644100042005184230059005604230054006194230055006736
750013007286750012007417000032007537020023007857020024008087020028
008328010032008609220027008929220012009199280 Příliš hlučná samota
fBohumil Hrabal@$a1. vyd.@$aPraha$cOdeona$d1989$eČeský Těšín$gTisk3
@$a133 s.$d21 cm@$a80000 výt.@$aDoslov Milan Jankovič@$a885.0-32
@$1aHrabal$bBohumil$4070@$aHrabal, Bohumil (spisovatel čes., *1914
$adílo$astudie@%

UNIMARC - přehledné zobrazení polí

000  -----nam a22----- n 450 
001 ck9001834
005 20021206093651.0
010 -- $a80-207-0156-7$bVáz.$d16 Kčs
100 -- $a19900309d1989----u u1czey0103 ||
101 0- $acze
102 -- $aCS
200 1- $aPříliš hlučná samota$fBohumil Hrabal$gdoslov Milan Jankovič$gtypografie Milan Jaroš
205 -- $a1. vyd.
210 -- $aPraha$cOdeon$d1989$eČes. Těšín$fTisk 3
215 -- $a133 s.$d21 cm
300 -- $aIlustr. předsádky
300 -- $a80000 výt.
600 -1 $aHrabal$bBohumil$f1914-1997$3jk01042564
608 -- $astudie
675 -- $a885.0-32$9undef
700 -1 $aHrabal$bBohumil$f1914-1997$3jk01042564$4070
702 -1 $aJankovič$bMilan$f1929-$3jk01050993$4080
801 -0 $aCZ$bABA001
801 -2 $aCZ$bABA001
964 -- $aHrabal, Bohumil (spisovatel čes., *1914) - dílo - studie

MARC21

MARC21 - lineární zápis

00876nam a2200265  450 0010010000000030008000100050017000180070003000
3500800410003802000350007904000240011408000200013810000490015824500920
0207250001200299260005000311300002000361500002200381500001500403600005
200418655001900470700004500489920001500534964006100549@ck9001834@CZ-Pr
NK@20021206093651.0@tu@900309s1989----cs-----------u0|0---cze--@ $a80
-207-0156-7 (Váz.) :$c16 Kčs@ $aABA001$bcze$dABA001@ $a885.0-32$2und
ef@1 $aHrabal, Bohumil,$d1914-1997$7jk01042564$4aut@10$aPříliš hlučná
samota /$cBohumil Hrabal ; doslov Milan Jankovič ; typografie Milan Ja
roš@ $a1. vyd.@ $aPraha :$bOdeon,$c1989$e(Čes. Těšín :$fTisk 3)@ $a
133 s. ;$c21 cm@ $aIlustr. předsádky@ $a80000 výt.@17$aHrabal, Bohum
il,$d1914-1997$7jk01042564$2czenas@ 7$astudie$2czenas@1 $aJankovič, Mi
lan,$d1929-$7jk01050993$4aui@ $ack 9001834@ $aHrabal, Bohumil (spiso
vatel čes., *1914) - dílo - studie@%

MARC21 - přehledné zobrazení polí

LAB  -----nam a22-----  450 
001 ck9001834
003 CZ-PrNK
005 20021206093651.0
007 tu
008 900309s1989----cs-----------u0|0---cze--
020 -- $a80-207-0156-7 (Váz.) :$c16 Kčs
040 -- $aABA001$bcze$dABA001
080 -- $a885.0-32$2undef
100 1- $aHrabal, Bohumil,$d1914-1997$7jk01042564$4aut
245 10 $aPříliš hlučná samota /$cBohumil Hrabal ; doslov Milan Jankovič ; typografie Milan Jaroš
250 -- $a1. vyd.
260 -- $aPraha :$bOdeon,$c1989$e(Čes. Těšín :$fTisk 3)
300 -- $a133 s. ;$c21 cm
500 -- $aIlustr. předsádky
500 -- $a80000 výt.
600 17 $aHrabal, Bohumil,$d1914-1997$7jk01042564$2czenas
655 -7 $astudie$2czenas
700 1- $aJankovič, Milan,$d1929-$7jk01050993$4aui
920 -- $ack 9001834
964 -- $aHrabal, Bohumil (spisovatel čes., *1914) - dílo - studie

Výměnný formát

Autor: Národní knihovna ČR

Výměnný formát - lineární zápis

00856000000000337000450009900110000000100230001100200020003400600
83000360070023001190140009001420400021001510430021001720440016001
93046002000209047004200229050001100271051000900282054005700291055
00430034805500070039105500090039805600410040705800070044806600030
04550800020004580890012004780960004004900980002004941130016004969
99000600512%ck9001834%^nPříliš hlučná samota%a%^bBohumil Hrabal;
Doslov Milan Jankovič; Typografie Milan Jaroš^jBohumil^gHrabal%
^jMilan^gJankovič^aado%^v1.vyd%^mPraha^nOdeon^d1989%^mČes. Těšín
^nTisk3%^s133 s.^r21 cm%^rIlustr.předsádky%^i80-207-0156-7
^t80000 výt.^vVáz.^c16Kčs%^h885.0-32%885.0-32%Hrabal, Bohumil
(spisovatel čes., *1914) - dílo - studie%^kHrabal, Bohumil
(spisovatel čes., *1914)%^kdílo%^kstudie%^kBohumil^pHrabal
^cspisovatel čes.^n1914%studie%cs%^gI309784^c1326/90%^z090390JCH%
zkb%m%HRABAL, Bohumil%51845%#

Výměnný formát - přehledné zobrazení polí

001: ^!1-^nPříliš hlučná samota
002: a
006: ^gHrabal^jBohumil^bBohumil Hrabal
007: ^gJankovič^jMilan^aaud^bdoslov Milan Jankovič
007: ^btypografie Milan Jaroš
014: ^v1. vyd
040: ^mPraha^nOdeon^d1989
043: ^mČes. Těšín
044: ^s133 s.^r21 cm
046: ^xIlustr. předsádky. - 80000 výt.
047: ^i80-207-0156-7^c16 Kčs^vVáz.
050: ^h885.0-32
054: -p Hrabal Bohumil, 1914-1997
056: ^pHrabal^kBohumil^n1914^u1997
063: ^jcze
066: CS
067: ABA001 (CZ)
089: ^a20021206093651.0^d19900309
096: zkb
098: m
099: ck9001834

UNISIST Reference Manual

Doporučení pro bibliografický popis v dokumentografických databázích

DIERICK, H. - HOPKINSON, A. Reference manual for machine-readable bibliographic description. 2. rev. Ed. Paris: Unesco / General Information Programme and UNISIST, 1981.

Implementace ISO 2709 zamýšlená jeho tvůrci jako systém pro komunikaci materiálů vytvořených dokumentografickými systémy.

Struktura záznamu ve formátu databází Dialog:

AN - 51845 - CK 9001834
TI - Příliš hlučná samota
AU - Hrabal, Bohumil
SO - Praha ^ Odeon ^ 133 s.
PY - 1989
DE - Hrabal, Bohumil (spisovatel čes., 1914) ^ dílo ^ studie 

Standardy odvozené z ISO 8879 (SGML)

  Resource Description Framework (RDF)

Rámec popisu zdrojů. Aplikace jazyka XML - určuje formát popisu elektronických dokumentů. Základní jazyk pro psaní metadat pro elektronické dokumenty.

RDF Primer. W3C Recommendation 10 February 2004. http://www.w3.org/TR/rdf-primer/

RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema. W3C Recommendation 10 February 2004. http://www.w3.org/TR/rdf-schema

Resource Description Framework (RDF) Concepts and Abstract Syntax. W3C Recommendation 10 February 2004 http://www.w3.org/TR/rdf-concepts/

Příklad: Metadata podle schématu Dublin Core ve formátu RDF

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF SYSTEM "http://dublincore.org/documents/2002/07/31/dcmes-xml/dcmes-xml-dtd.dtd">
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<rdf:Description rdf:about="8020701567">
<dc:title>Příliš hlučná samota</dc:title>
<dc:creator>Hrabal, Bohumil</dc:creator>
<dc:subject>Hrabal, Bohumil - dílo</dc:subject>
<dc.subject>Hrabal, Bohumil (spisovatel čes., 1914 - 1997)>
<dc.subject>Hrabal, Bohumil - studie>
<dc:publisher>Odeon</dc:publisher>
<dc:contributor>Jankovič, Milan</dc:contributor>
<dc:date>1989</dc:date>
<dc:type>Text</dc:type>
<dc:format>computerFile</dc:format>
<dc:language>cze</dc:language>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

<indecs> metadata framework

Rámec pro metadata určená ke správě intelektuálního vlastnictví.

RUST,Godfrey a BIDE, Mark.The <indecs> metadata framework. Principles, model and data dictionary. June 2000. Dostupné z: http://www.doi.org/topics/indecs/indecs_framework_2000.pdf

METS - Metadata Encoding & Transmission Standard

Dostupné z: http://www.loc.gov/standards/mets/

MODS - Metadata Object Description Schema

Dostupné z: http://www.loc.gov/standards/mods/

Ukázka: Metadata ve formátu MODS pro píseň Amazing Grace

Zdroj: Library of Congress (http://lcweb2.loc.gov/diglib/ihas/loc.natlib.ihas.200149079/mods.xml)

<mods:mods version="3.3">
<mods:titleInfo>
<mods:title>Amazing grace</mods:title>
</mods:titleInfo>
<mods:name type="corporate">
<mods:namePart>Pipes and Drums and Military Band of the Royal Scots Dragoon Guards</mods:namePart>
<mods:role>
<mods:roleTerm type="text" authority="marcrelator">Performer</mods:roleTerm>
</mods:role>
</mods:name>
<mods:typeOfResource>sound recording-musical</mods:typeOfResource>
<mods:originInfo>
<mods:publisher>RCA Victor</mods:publisher>
<mods:dateIssued>1972</mods:dateIssued>
<mods:issuance>monographic</mods:issuance>
</mods:originInfo>
<mods:physicalDescription>
<mods:form>sound recording</mods:form>
<mods:reformattingQuality>access</mods:reformattingQuality>
<mods:extent>1 sound disc : analog, stereo. ; 12 in.</mods:extent>
<mods:digitalOrigin>reformatted digital</mods:digitalOrigin>
</mods:physicalDescription>
<mods:targetAudience authority="marctarget">adult</mods:targetAudience>
<mods:classification>Victor LSP 4744</mods:classification>
<mods:identifier type="membership">amazinggrace</mods:identifier>
<mods:note type="copyright">
Courtesy of Sony BMG Music Entertainment, www.sonybmg.com.
</mods:note>
<mods:identifier type="local" displayLabel="IHASMODSID">25284</mods:identifier>
<mods:identifier type="local" displayLabel="IHASDigitalID">200149079</mods:identifier>
<mods:identifier type="membership">amazinggrace</mods:identifier>
<mods:location>
<mods:physicalLocation>
Motion Pictures, Broadcasting, and Recorded Sound Division, Recorded Sound Section
</mods:physicalLocation>
<mods:physicalLocation authority="marcorg">DLC</mods:physicalLocation>
</mods:location>
<mods:recordInfo>
<mods:recordContentSource>IHAS</mods:recordContentSource>
<mods:recordChangeDate encoding="marc">070306</mods:recordChangeDate>
<mods:recordIdentifier source="IHAS">loc.natlib.ihas.200149079</mods:recordIdentifier>
</mods:recordInfo>
</mods:mods>

MADS - Metadata Authority Description Schema

Dostupné z: http://www.loc.gov/standards/mads/

PICS logo

Platform for Internet Content Selection (PICS)

Platforma (jazyk) pro označování obsahu dokumentů komunikovaných prostřednictvím Internetu (labeling, rating).

Specifikace PICS: http://www.w3.org/PICS/
Další informace najdete na těchto místech:

1) BUŘILOVÁ, Marcela. Jmenné zpracování: (učební text). Praha: Vyšší odborná škola informačních služeb, 1999. 123 s.
Elektronická verze [komprimovaný soubor ve formátu MS Word] dostupná z: http://info.sks.cz/users/bl/skripta/jmz.zip

2) BUŘILOVÁ, Marcela. UNIMARC: (učební text). Praha: Vyšší odborná škola informačních služeb, 2001. 91 s.
Elektronická verze [komprimovaný soubor ve formátu MS Word] dostupná z: http://info.sks.cz/users/bl/skripta/unimarc.zip

3) IFLA. Funkční požadavky na bibliografické záznamy : závěrečná zpráva. Přeložila Ludmila Celbová. Praha: Národní knihovna ČR, 2002. 117 s. ISBN 80-7050-400-5. Elektronická verze dostupná z: http://www.webarchiv.cz/files/dokumenty/reference/frbr.pdf

Aktualizovaná verze z roku 2009 dostupná z: http://www.ifla.org/files/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf

4) MDA. SPECTRUM: The UK Museum Documentation Standard. Dostupný z: http://www.collectionstrust.org.uk/spectrum

5) Návrh pravidel popisu archivních evidencí zpracovaný Pracovní skupinou pro výpočetní techniku východočeských archivářů. Státní okresní archiv Pardubice, 2003. Dostupný z: http://archivpardubice.sweb.cz/psvt/default.htm

6) Descriptive Metadata Guidelines for RLG Cultural Materials. RLG, 2005. 64 s. [cit. 21. 1. 2011] Dostupné z: http://www.oclc.org/research/activities/past/rlg/culturalmaterials/RLG_desc_metadata.pdf

7) STOKLASOVÁ, Bohdana. Standardy pro katalogizaci po deseti letech (1989-1999). Ikaros [online]. 1999, č. 8 [cit. 4. 1. 2003]. Dostupný z: http://www.ikaros.cz/node/1031

Online návody a doporučení k tvorbě bibliografického popisu a citací

1) Bibliografické citace. Praha: Výpočetní a informační centrum ČVUT, oddělení knihoven, 2002. [poslední změna 14. 1. 2002]
dostupné z: http://platan.vc.cvut.cz/vychova/vychova2/bibl_citace/index.html

2) BRATKOVÁ, Eva. Bibliografické odkazy pro seznamy a citace: Oficiální výukové stránky Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Praha: ÚISK, 1996-2008. [aktualizováno 11. 3. 2009]
dostupné z: http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html

3) Doporučený způsob citování elektronických dokumentů přístupných prostřednictvím Internetu - interní doporučení pro studenty VOŠIS

4) KRČÁL, Martin. Citace 2.0: vše o citování literatury a dokumentů [cit. 21. 1. 2011]. Dostupné z: http://www.citace.com/

5) TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak zpracovávat bibliografické citace. Ostrava: Ústřední knihovna VŠB-TU, 1998-2005. [aktualizováno 16. 6. 2005]
dostupné z: http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/index.html
Studium online kurzu vyžaduje nainstalovaný Macromedia Flash Player 6, k dispozici jsou rovněž texty kurzu ve formátu PDF a LIT.


Zpracovala: Helena Kučerová | Datum poslední aktualizace: 6. 5. 2013